Motala 6000LS   Fördelar Highlights Tekn. spec. Måttspec.

Tar liten plats, från installation till färdig lösning.

Enkel att installera i begränsade utrymmen
För installation av Motala 6000LS krävs ett vertikalt schaktutrymme. Stålschaktet är självbärande och belastar därmed inte huskroppen.
Hissens hela vikt vilar på schaktbotten. Inga byggnadsställningar
krävs under installationen eftersom monteringen sker inifrån.
Minimal schaktgrop och takhöjd
Motala6000LS kan levereras med en reducerad grop om 100mm
samt en låg topp om 2500mm i de fall där det i befintligbyggnation
inte finns möjlighet att skapa räddningsutrymmen över eller under
korgens ändlägen.
(Dokumenterad utredning krävs)
Enligt myndighetskrav skall alla hissar ha räddningsutrymme
över samt under hisskorgen. Fulltopp 3500mm / fullgrop 1000mm.
Kompakt elektronik
Hissens el-central ryms i ett kompakt skåp som kan placeras i stort
sett var helst man finner lämpligt.
Luftkonditionering behövs inte
Tack vare att vår innovativa teknik genererar väldigt lite värme,
behöver luften i hissen inte kylas. Detta spar utrymme och minskar driftskostnaderna.
Inget maskinrum
Den kompakta drivenheten är placerad i ett utskjutande parti ovanför
dörren på översta plan.


© Motala Hissar AB Luxorgatan 1 S-59104 MOTALA SWEDEN Phone +46 141 23 70 50 Fax +46 141 23 70 51 Mail    info@motalahissar.se